Χρήση των υπερήχων στη νευροχειρουργική

 

Οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται στη νευροχειρουργική για να απεικονίζουμε τη φυσιολογική ανατομία αλλά και την παθολογία σε πραγματικό χρόνο και υπό διαφορετικές γωνίες.

Οι ακόλουθες εικόνες δίνουν παραδείγματα αυτής της εφαρμογής.

1000134759En_20190604_094552_0000_edited

1

1000134759En_20190604_105129_0000_edited

2

Διεγχειρητική απεικόνιση αγγειοβριθούς όγκου (εικόνα 1, κόκκινες αρτηρίες και μπλε φλέβες). Έλεγχος με υπερήχους της αφαίρεσης του όγκου (εικόνα 2)

HBL-Luca2_edited.jpg

3

Διεγχειρητική απεικόνιση αιμαγγειοβλαστώματος της παρεγγεφαλίδας με συνοδό κύστη σε ασθενή με νόσο Von Hippel-Lindau (εικόνα 3).

20190827_1125_3_ScreenCaptures_1_edited.

4

Νευροπλοήγηση με βαση μαγνητική τομογραφία σε συνδυασμό με διεγχειρητικό υπέρηχο (εικόνα 4) για διπλό έλεγχο και διόρθωση του σφάλματος της νευροπλοήγησης (brain shift).